Arviointi

Tiedekasvatuksessa arvioinnin tehtävänä on tukea tavoitteellista oppimista ja oppimaan oppimisen taitoja. Keskeisiä arvioinnin tavoitteita on tukea oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymistä ja prosessiarviointia. Tärkeää on ohjata oppilaita tunnistamaan, miten oma ajattelu ja osaaminen muuttuu, ja mitkä tekijät omaan oppimiseen vaikuttavat.

Tiedekasvatuksessa on olennaista, että opitaan tulkitsemaan tieteeseen ja tutkimukseen perustuvaa uutisointia, tunnistetaan ja kokeillaan erilaisia tutkimusmenetelmiä ja osattaa kriittisesti arvioida tutkimukseen liittyviä ongelmia sekä oppii tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Tiedekasvatuksessa tulisi pyrkiä innostamaan oppilaita tieteen ja tutkimuksen pariin sekä omien havaintojen ja tutkimusten tekoon.

RajatOn-materiaalin avulla voidaan tuoda tiedekasvatusta yksittäisille oppitunneille, joilloin arviointia ohjaavat valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa esitetyt oppiainekohtaiset arvioinnin tavoitteet. Tiedekasvatuksen kannalta tärkeää olisi pyrkiä tarjoamaan oppilaalle riittävän pitkäkestoinen oppimiskokonaisuus, jotta voidaan edistää sille ominaista osaamista ja ymmärrystä. Arvioinnissa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

  1. Oppilaan itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taidot kehittyvät oppimisprosessin aikana.
  2. Arviointi edistää oppimista ja tarjoaa oppimista ja työskentelyä edistävää palautetta.
  3. Oppilaille tehdään selväksi arvioinnin tavoitteet ja keinot sekä heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa arvioinnin tavoitteiden ja keinojen asettamiseen.

Blogi oppimisen ja arvioinnin välineenä (oppiblogi) (itsearviointi, vertaisarviointi, verkkoviestintä)

 Lähteet:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus. 2015. Juvenes Print – Suomen yliopistopaino, Tampere. 472 s. Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 (2014). Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014: 17. 104 s.

© RajatOn 2015

Mainokset