Blogi oppimisen ja arvioinnin välineenä

Oppiblogin ideana on, että oppilaat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa verkkoon (esim. blogiin tai koulussa käytetylle alustalle) ja kommentoivat toisten oppimispäiväkirjaa. Tämän arviointitavan tarkoituksena on kehittää oppilaiden itsearviointikykyä, vertaisarviointia, yhteistyötaitoja ja verkkoviestintätaitoja. Oppiblogia voi käyttää arviointimentelmänä koko kurssin ajan tai tietyn osan kurssista.

Untitled


Oppilaiden tehtävänä on kirjoittaa kunkin oppitunnin jälkeen blogiteksti, jossa pohtii seuraavia kysymyksiä:

 1. Kerro ranskalaisin viivoin, mitkä olivat sinusta keskeisimmät oppitunnin aiheet?
 2. Mitä uutta opit?
 3. Miten oppitunnin aiheet liittyvät sinun elämääsi? / Mihin tunnilla opittuja tietoja / taitoja tarvitaan?
 4. Mikä jäi epäselväksi?
 5. Mikä oli mielenkiintoisinta? Mistä aiheesta haluaisin tietää lisää?

Tämän jälkeen jokainen oppilas kommentoi asiallisesti yhden oppilastoverin oppimispäiväkirja.

 • Kerro jos sinulla on lisättävää 1. kohdan keskeisiin aiheisiin.
 • Älä kommentoi 2. kohtaa, sillä ne saattavat olla kaikilla erilaiset.
 • Kerro oma näkemyksesi 3. kohdan kysymyksistä.
 • Mikäli 4. kohdassa jokin asia oli jäänyt epäselväksi, auta kaveria omalla tietämyksellä, käytä apuna tunnilla käytettyä materiaalia tai internettiä.
 • Kerro kaverille, mikä sinun mielestäsi oli mielenkiintoisinta oppitunnilla.

Oppimispäiväkirjan kirjoittanut voi kommentoida toisen oppilaan kommentteja, jotta syntyisi luontevaa vuoropuhelua. Voitte myös yhdessä pähkäillä vaikeita asioita.

Muistakaa, että asiallinen viestintä verkossa on tärkeimpiä taitoja nyky-yhteiskunnassa toimimiseen. Yhtä tärkeää on osata kommentoida oikeita asioita eli aihetta – ei ihmistä.


Opettajan tehtävänä on seurata oppilaiden tekstejä ja kommentointeja.

 • Päätä alusta johon oppilaat kirjoittavat oppimispäiväkirjaansa. Se voi olla esim. blogi, alusta (esim. Moodle, Edmodo). Tärkeää on, että oppimispäiväkirjan kaikki tekstit olisivat luettavissa samalla silmäyksellä, jotta kunkin oppilaan tuotokset ovat helposti näkyvissä. Tärkeää on myös, että tekstiä pääsee kommentoimaan.
 • Pohdi myös, onko tarpeellista, että oppimispäiväkirja on suojattu vai voiko se olla avoimesti luettavissa.
 • Päätä kommentoivatko oppilaat aina saman henkilön tekstejä vai vaihtuuko henkilö aina oppitunneittain. Voit käyttää esim. apuna nimilistaa ja ohjeistaa oppilaita kommentoimaan itsestään seuraavaa henkilöä jne…
 • Päätä käytättekö arviointia koko kurssin ajan vai vain osasta kurssia.
 • Päättäkää yhdessä, millainen painoarvo tällä arvioinnilla on kurssisuorituksesta /-arvioinnista.

 Mitä opettaja arvioi lopussa?

 • Oppimispäiväkirjan arvioinnissa numeroarviointi ei ole useimmiten toimivin tapa. Toisaalta hyväksytty / hylätty arviointi voi johtaa oppilaiden alisuoriutumiseen. Hyvä oppimispäiväkirja ja asianmukainen kommentointi voisivat esimerkiksi nostaa kurssiarvosanaa 1 arvosanalla, mikäli kurssi arvioidaan arvosanoin. Toisaalta, mikäli jommassa kummassa on selkeitä puutteita (huolimattomuutta, asiatonta kieltä tms.) voidaan arvosanaa myös laskea.
 • Oppimispäiväkirja kertoo opettajalle, mitkä asiat olivat vaikeita tai mitkä aiheet ovat jääneet irrallisiksi oppilaille. Oppilaille suunnatut kysymykset ohjaavat myös opettajaa pitämään huolen siitä, että opittavat asiat olisivat oppilaille merkityksellisiä ja niiden yhteys heidän omaan elämään kävisi oppitunnilla ilmi.
 • Oppimispäiväkirjan tarkoitus on kehittää oppilaan itse- ja vertaisarvioinnintaitoja.
 • Mikäli kurssi koostuu selkeästi erillisistä aihealueista tms. voit ohjata oppilaita kirjoittamaan yhteenvedon kunkin osa-alueen päätteeksi.
  • Oppilaat voivat kirjoittaa esimerkiksi lyhyesti: Missä aiheissa on edistynyt? Missä kaipaa vielä harjoitusta / kertaamista? Millaisia tavoitteita asettaa seuraavaan vaiheeseen? Tämä voidaan kirjoittaa vain opettajalle.
  • Tällä tavoin voidaan myös osoittaa oppilaalle, että vaikka esim. ensimmäinen osuus olisi mennyt heikommin kuin olisi toivonut, voidaan seuraavassa vaiheessa tsempata.

 

© RajatOn 2015

Mainokset