TIEDEKASVATUS

Mitä on tiedekasvatus?

RajatOn-tiedekasvatusoppimateriaalissa tiedekasvatuksella tarkoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön määritelmää tiedekasvatuksesta.

” Tiedekasvatus on tiedeosaamisen vahvistamista. Tiedeosaaminen on koulutuksen avulla hankittua tiedollista ja taidollista perusosaamista. Se on myös kykyä ja kiinnostusta hankkia, käsitellä sekä arvioida uutta tietoa ja seurata tieteellistä kehitystä. Keskeistä on tieteenaloihin liittyvä tietämys sekä ajattelun ja oppimisen taidot. Tiedekasvatuksen avulla varmistetaan väestön osaamisen kannalta tärkeä kyky ymmärtää tieteen ja tutkimuksen prosesseja ja niistä saatavia tuloksia. Tiedekasvatus käsittää kaikki tieteenalat ” [1].

Lisää tiedekasvatuksen määrittelystä voit lukea Kasvatus ja aika-verkkojulkaisun artikkelista: Verkkopohjaista tiedekasvatusoppimateriaalia rakentamassa – synteesin luominen sisällön, pedagogiikan ja teknologian (TPACK) välille (Koskelo & Kaisto 2015).

Miten kansalliset tiedekasvatuksen tavoitteet on huomiotu RajatOn-materiaalissa?

1) Tieteen ja tutkimuksen prosessien tunnettavuuden edistäminen

Ensimmäisessä teemassa: Mitä on tiede ja rajatutkimus? edistetään oppilaiden ymmärrystä rajatutkimuksen tieteenalasta ja sen kehityksestä sekä yleisesti tieteen ja tutkimuksen prosesseista.

Verkkotekstien kirjoittajat, heidän tutkimuksensa ja urapolut on esitelty sivustolla ja heidän käyttämät lähteet on merkitty teksteihin.Tällä tavoin tuodaan esiin se, että oppimateriaali on aina jonkun kirjoittama ja subjektiivinen tulkinta aiheesta. Se perustuu aikaisempaan tutkimukseen ja tutkimus voi olla ajassa muuttuvaa. Samalla pyritään lisäämään tieteen ja tutkimuksen tunnettavuutta, avoimuutta ja tutkijanuran houkuttelevuutta.

2) Tutkimustaitojen edistäminen ja tutkiva ote

Jokaiseen aiheeseen liittyy tutki-tehtäviä, joissa harjoitellaan tutkimista erilaisten aineistojen, -menetelmien ja -välineiden avulla. Tutki-tehtävät ovat valmiita tutkimuskehyksiä, joissa tutkimuksen vaiheet on kuvattu helpottamaan tutkimuksen tekoa. Lisäksi oppilaille on tarjolla tutkimusahioita ja tutkimussuunnitelmaohjeet omien tutkimusten suunnittelun ja toteuttamisen avuksi (VI. Tee tutkimus). Materlaalissa pyritään painottamaan opetukseen ja oppimiseen tutkivaa otetta.

3) Monitieteinen näkökulma ja oman elämän konteksi

Materiaalin aiheet nivoutuvat rajatutkimuksen, rajojen ja niihin liittyvien ilmiöiden ympärille. Aihe mahdollistaa niin luonnontieteellisten kuin yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen ja oppiaineiden luontevan yhdistämisen.

Raja-aihe pysyy ajankohtaisena, sillä rajoihin liittyviä uutisia julkaistaan päivittäin, minkä vuoksi on tärkeää, että oppilaat oppivat tulkitsemaan ja arvioimaan rajoihin liittyvää uutisointia.

Rajat koskevat jokapäiväistä arkeamme, sillä muodostamme, ylläpidämme ja ylitämme päivittä erilaisia näkymättömiä ja näkyviä rajoja, jotka ohjaavat elämäämme ja vaikuttavat käsityksiimme maailmasta. Emme kuitenkaan aina kiinnitä näihin rajoihin huomioita ja siksi on tärkeää oppia tunnistamaan rajoja ja ymmärtämään niihin liittyviä ilmiöitä.

4) Verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen

RajatOn-materiaali on kokonaisuudessaan verkkopohjainen, avoin ja ilmainen. Sen käyttö ei edellyttä kirjautumista. Materiaalia voi yleisesti ottaen käyttää ja muokata omiin tarpeisiin tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Jokainen aihe sisältää aihepiiriä tukevia verkkolähteitä (lisätietoa), jotka sisältävät mm. raportteja, populaariartikkeleita, uutisia, videoita ja interaktiivisia karttoja.

Tehtävissä on hyödynnetty sähköisiä aineistoja ja työkaluja – erityisesti sovella-tehtäväissä. Materiaalissa käytetyt sähköiset aineistot ja työkalut on kerätty myös sivulle: Sähköisiä aineistoja ja työkaluja

Miten tiedekasvatusoppitunnit eroavat tavallisista oppitunneista?

Tämä on olennainen kysymys erityisesti opettajan näkökulmasta.
Tiedekasvatusoppitunneilla pääpaino opetuksessa tulisi olla asioiden ja ilmiöiden tutkimisessa. Tiedekasvatuksessa tulisi

  • tukea oppilaidenymmärrystä tiedon rakentumisesta: Miten ollaan päädytty tähän käsitykseen asiasta?
  • tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua tieteen ja tutkimuksen tekemiseen sekä oikeisiin tutkimusmenetelmiin ja tulosten tulkitsemiseen
  • tarjota oppilaille mahdollisuus kehittää taitoja ymmärtää tieteeseen ja tutkimukseen liittyvää uutisointia
  • tarjota oppilaille mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti verkon mahdollisuuksia

Lähteet

[1] Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 (2012). Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:17. 104 s.

 

Mainokset