Rajakurssi 7-8.luokkalaisille

Yläkoulun 7-8. luokkaisille suunnatulla rajakurssilla aiheet voidaan ryhmitellä neljään kokonaisuuteen, joista ensimmäisessä kokonaisuudessa johdatellaan kurssin aiheisiin, toisessa tutustutaan valtiollisiin rajoihin, kolmannessa käsiteellisiin ja mentaalisiin rajoihin ja viimeisessä ympäristöön ja rajoihin. Voit laatia kurssin myös niin, että keskitytte esimerkiksi vain valtiollisiin rajoihin ja valitsette kaikki aiheet tästä teemasta. Keskustelkaa oppilaiden kanssa mikä heitä kiinnostaa ja valitkaa tutkittavat aiheet.

Huomaathan, että ensimmäiset Tutki-tehtävät ovat helpompia ja soveltuvat useimmiten peruskoulun 5-8lk.

I. Johdatus (1,3 (2))

Tarjoa oppilaille perustietoa tieteestä ja tutkimuksesta (1. Tiede ja tutkimus tutuksi). Mahdollista oppilaille oivallus erilaisten rajojen olemassaolosta ja niiden tunnistamisesta (3. Rajat Lähiympäristössämme). Tukimateraalia 3. aiheen käsittelyyn löydät täältä. Mikäli halautte myös tutustua rajatutkimukseen tieteenalana, tutustukaa aiheeseen 2. Miten rajoja tutkitaan?

II. Valtiolliset rajat (5,6,7/8, 11-13)

Johdata oppilaat tutkimaan valtiollisia rajoja (5. Muuttuvat rajat) ja syventäkää oppilaiden ymmärrystä valtiollisten rajojen merkityksestä (6. Rajat ovat vallan merkkejä). Valitkaa valtiolliset rajat teemasta esim. aiheista 7-8. jos halutte tutkia rajoja tiettyjen raja-alueiden tai valtioiden rajoilla sijaitsevien kaksoiskaupunkien näkökulmasta (7. Raja-alueet Euroopassa, 8. Kaksoiskaupungit). Valitkaa aihe 11, jos halautte tutustua valtiollisten rajojen merkitykseen valtiottomien kansojen näkökulmasta (11. Kansat ilman valtiota); aihe 12, jos haluatte tutkia, miten rajoja turvataan (12. Rajoja turvaamassa) tai aihe 13, jos haluatte tutkia, miten valtiolliset rajat vaikuttavat kansainväliseen kauppaan (13. Kauppaa yli rajojen).

III. Rajat mielessämme (14/15+16, 17/18)

Luonteva siirtymä valtiollisista rajoista käy 14. Rajat identiteetti ja etnisyys -aiheen kautta, jossa siirrytään tarkastelemaan, miten valtiolliset rajat merkitsevät ihmisille ja miten se vaikuttaa kansalliseen identiteettiimme. Toinen vaihtoehtoinen tapa lähestyä mielessä olevia rajojamme onnistuu aiheen 15. Lasten ja nuorten maailmankuva avulla. Tässä aiheessa tarkastellaan, millainen maantieteellinen maailmankuva meillä on ja mitkä tekijät vaikuttavat sen syntyyn. Luonteva jatko maailmankuva-aihepiirille käy aiheen 16. Media ja rajat avulla, jossa tarkastellaan tarkemmin, miten media rajaa maailmaa ja vaikuttaa käsityksiimme maailmasta. Valitkaa aiheet 17-18, mikäli haluatte tutkia, miten historiankirjoitus, muisti ja menneisyys (17. Kansallinen historiankirjoitus rajoja luomassa, 18. Menneisyys, muisti ja rajat) voivat vahvistaa tai heikentää rajoja.

IV. Rajat ja ympäristö

Tässä teemassa kaikki aiheet soveltuvat 7-8.luokkalaisille. Johdattele oppilaita tutkimaan luonnon rajatonta luonnetta selvittämällä, miten eläimet eivät tunne ihmisen asettamia ja miksi ihmisen ympäristösuhteella on vaikutus luonnonsuojeluun (19. Ihminen ja ympäristö). Mikäli teitä kiinnostaa miten luonnossa olevat rajatvyöhykkeet liittyvä luonnonmonimuotoisuuteen, valitkaa aihe 20. Rajavyöhykkeet – luonnon monimuotoisuuden lähteenä tai haluatte tutkia vesistöjen tilaa ja vesistöjen valtiolliset rajat ylittävää luonnetta, valitkaa aihe 21. Vesistöt eivät tunne rajoja). Viimeissä aiheessa 22. Luonnovarat rajoja ylittämässä pääsee selvittämään, millaisia haasteita luonnonvarojen jakautuminen aiheuttaa valtioille ja ympäristölle. Tärkeää kaikissa ympäristöaiheissa olisi korostaa oppilaiden omia vaikutusmahdollisuuksia ja esittää arkipäiväiväisiä keinoja, joiden avulla voidaan huolehtia yhteisestä ympäristöstä.


Valtiolliset rajat-kurssi
Mikäli keskityt esimerkiksi vain valtiollisiin rajoihin ja niihin liittyviin ilmiöihin.
Valitse aiheet 5 ja 6 + valitse vapaasti valtioiden rajat-teemasta muut aiheet. Valitse rajat mielessämme-teemasta aihe 14 ja rajat ja ympäristö-teemasta aiheet 19, 21,22.

© RajatOn 2015

Mainokset