Rajakurssi 5-6.luokkalaisille

Alakoululaisille suunnatulla rajakurssilla aiheet voidaan ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen, joista ensimmäisessä kokonaisuudessa johdatellaan kurssin aiheisiin, toisessa tutustutaan valtiollisiin rajoihin ja kolmannessa tutkitaan, millaiset asiat vaikuttavat mielessämme oleviin rajoihin.

Huomaathan, että ensimmäiset Tutki-tehtävät ovat helpompia ja soveltuvat useimmiten peruskoulun 5-8lk.

I. Johdatus kurssiin (1,3):

Tarjoa oppilaille perustietoa tieteestä ja tutkimuksesta (1. Tiede ja tutkimus tutuksi). Mahdollista oppilaille oivallus erilaisten rajojen olemassaolosta ja niiden tunnistamisesta (3. Rajat Lähiympäristössämme). Tukimateraalia 3. aiheen käsittelyyn löydät täältä.

II. Valtiollisten rajojen merkityksiä (5,6,11,19,21)

Johdata oppilaat tutkimaan valtiollisia rajoja (5. Muuttuvat rajat) ja syventäkää oppilaiden ymmärrystä valtiollisten rajojen merkityksestä (6. Rajat ovat vallan merkkejä). Selvittäkää, miksi on olemassa kansoja, joilla ei ole omaa valtiota, mistä tämä johtuu ja mitä siitä on seurannut (11. Kansat ilman valtiota).

Johdata oppilaita tutkimaan ympäristön näkökulmasta valtiollisia rajoja. Selvittäkää, miten eläimet eivät tunne ihmisen asettamia rajoja tutkimalla eläinvaelluksia (19. Ihminen ja ympäristö) ja vesistöjen tilaa (21. Vesistöt eivät tunne rajoja). Tärkeää molempien aiheiden osalta on oivaltaa, että luonto ei tunnista ihmisen asettamia valtiollisia rajoja ja ympäristöstä huolehtiminen edellyttää valtioilliset rajat ylittävää yhteistyötä.

III. Rajaamme maailmaa mielessämme

Johdata oppilaita tutkitaan omaa maantieteellistä maailmankuvaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä (15. Lasten ja nuorten maailmankuva). Syvennä oppilaiden ymmärrystä maailmankuvaan vaikuttavista tekijöistä tarkastelemalla median keinoja rajata maailmaa ja luoda mielikuvia alueista (16. Media ja rajat). Tutkitaan, miten kansallinen historiankirjoitus voi vahvistaa mielikuviamme itsestämme, muista kansoista ja menneisyyden tapahtumista (17. Kansallinen historiankirjotus rajoja luomassa) tai miten kokemuksemme menneisyyden tapahtumista voivat olla samanlaisia eri valtioiden kansalaisilla (18. Menneisyys, muisti ja rajat).

© RajatOn 2015

Mainokset