OPPIMATERIAALI

Lataa RajatOn-aiheet oppiaineittain (PDF)

Mitä on tiede? Miten tiede on kehittynyt?
Mikä tekee tutkimuksesta tieteellistä?
Millaista on rajatutkimus?

1. Tiede ja tutkimus tutuksi

 

Aiheessa tutustutaan tieteeseen ja sen kehitykseen sekä tieteellisen tutkimukseen. Mitä tiede on ja miten se on kehittynyt? Mikä tekee tutkimuksesta tieteellistä?

2. Miten rajoja tutkitaan?

 

Aiheessa perehdytään rajatutkimukseen. Mitä on rajatutkimus ja mitä rajatutkijat tutkivat? Miten rajatutkimus on kehittynyt tieteenalana? Mitkä ovat sen ajankohtaiset tutkimusaiheet?


Mitä sinulle tulee mieleen sanasta raja? Rajoja on paljon erilaisia ja niitä löytyy esimerkiksi lähiympäristöstä, kartoilta, ihmisten puheesta ja mielistä.

3. Rajat lähiympäristössämme

Aiheessa tutustutaan rajoihin lähiympäristön kautta. Millaisia näkyviä ja näkymättömiä rajoja on lähiympäristössämme? Mikä merkitys niillä on elämällemme?

OPS 2016: ympäristöoppi,maantieto,äidinkieli

4. Rajoja on monenlaisia

Rajojen tutkiminen edellyttää, että ymmärrämme, mitä käsite ’raja’ tarkoittaa. Aiheessa perehdytään fyysisten, käsitteellisten, sosiaalisten ja mentaalisten rajojen käsitteisiin.

OPS 2016: historia, MAANTIETO, TERVEYSTIETO


Millaisia valtioiden väliset rajat ovat? Miten esimerkiksi valta, pakolaisuus, valtiottomuus ja kansainvälinen kauppa liittyvät rajoihin?

5. Muuttuvat rajat

Mitä historiallisia rajoja on säilynyt meidän päiviimme saakka? Miten historialliset rajat eroavat nykypäivän rajoista? Aiheessa tarkastellaan, miten rajat ovat muuttuneet Suomessa ja Euroopassa.

OPS 2016: historia, maantieto, ympäristöoppi

6. Rajat ovat vallan merkkejä

 

Aiheessa käydään läpi, miten valtioita muodostetaan ja tunnustetaan. Valtioiden tunnusmerkkinä ovat rajat, joiden sisällä ne voivat päättää asioistaan itsenäisesti. Mitä tarkoittaa rajojen koskemattomuus ja mitä tapahtuu, jos valtion rajoja loukataan.

OPS 2016: maantieto, yhteiskuntaoppi

7. Raja-alueet Euroopassa

 

Aiheessa tarkastellaan, millaisia raja-alueita Euroopassa on, ja miten ne eroavat toisistaan. Mitkä piirteet ovat ominaisia raja-alueille, jos niitä verrataan valtioiden sisällä oleviin alueisiin? Miten raja-alueet ovat kehittyneet Euroopassa?

8. Kaksoiskaupungit

 

Mitä ovat kaksoiskaupungit? Aiheessa perehdytään kaksoiskaupungin käsitteeseen ja erilaisiin kaksoiskaupunkeihin Euroopassa.

9. Pakkomuuttajat turvaa hakemassa

 

Pakkomuuttajilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka joutuvat jättämään kotinsa pakon edessä. Aiheessa selvitetään, miksi pakkomuuttajat joutuvat muuttamaan ja millaisia rajoja he kohtaavat matkallaan.

OPS 2016: elämänkatsomustieto, historia, maantieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi

10. Pakkomuuttajien suojelu

Aiheessa tarkastellaan, millaisiiin ryhmiin pakkomuuttajia jaetaan. Miten ryhmittelyt vaikuttavat siihen, millaista suojelua he ovat oikeutettuja saamaan?

OPS 2016: elämänkatsomustieto, historia, maantieto, yhteiskuntaoppi

11. Kansat ilman valtiota

Kaikilla maailman kansoilla ei ole omaa valtiota. Aiheessa tarkastellaan, mitä tällaiset kansat ovat. Osa valtiottomista kansoista haluaisi oman alueen tai valtion. Mitä tästä seuraa?

OPS 2016: elämänkatsomustieto, historia, maantieto, yhteiskuntaoppi

12. Rajoja turvaamassa

Valtioilla on velvollisuus huolehtia alueidensa turvallisuudesta. Turvallisuus alkaa valtioiden rajoilta. Aiheessa tutustutaan rajojen turvaamiseen Suomessa ja Euroopan unionissa.

OPS 2016: maantieto, yHTEISKUNTAOPPI, YMPÄRISTÖOPPI, ÄIDINKIELI

13. Kauppaa yli rajojen


Mitä on kansainvälinen kauppa ja millaisia rajoja siinä ylitetään? Aiheessa puhutaan muun muassa kansainvälistä kauppaa säätelevistä sopimuksista ja liiketoimintakulttuurien välisistä rajoista, sekä tarkastellaan lähemmin Suomen ja Venäjän välistä kauppaa.

OPS 2016: maantieto, matematiikka, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi


Rajat eivät ole aina näkyviä, vaan ne voivat syntyä identiteettimme, mielikuviemme, kansalaisuutemme, etnisyytemme tai muistojemme pohjalta.

14. Rajat, identiteetti ja etnisyys

 

Aiheessa pohditaan, mitä valtioiden rajat merkitsevät ihmisille. Rajat erottavat meitä muista valtioista ja antavat meille kansallisen identiteetin. Me tunnemme olevamme oman maamme kansalaisia. Entä mitä tarkoittaa etnisyys?

15. Lasten ja nuorten maailmankuva

Aiheessa tutustutaan suomalaisten nuorten maailmankuvaan. Mitkä maanosat ja maat he tuntevat parhaiten? Mistä tämä johtuu?

OPS 2016: ELÄMÄNKATSOMUSTIETO, MAANTIEDE, YMPÄRISTÖOPPI

16. Media ja rajat

Aiheessa tarkastellaan, millä tavalla media vaikuttaa maailmankuvaamme. Median kautta maailma rakentuu eteemme kuin palapeli, jossa on erilaisia ja erikokoisia alueita. Me omaksumme käsityksiä alueista sekä niiden välisistä eroista.

OPS 2016: maantieto, yhteiskuntaoppi, YMPÄRISTÖOPPI, äidinkieli

17. Kansallinen historiankirjoitus rajoja luomassa

Maiden ja niiden asukkaiden yhteistä menneisyyttä kuvaa kansallinen historiankirjoitus. Kansat etsivät omia erityispiirteitään, jotka erottavat niitä muista kansoista. Aiheessa tarkastellaan, miten kansallinen historiankirjoitus luo rajoja ihmisten välille.

OPS 2016: ELÄMÄNKATSIMUSTIETO, Historia, KUVATAIDE, äidinkieli

18. Menneisyys, muisti ja rajat

Aiheessa tutustutaan siihen, miten menneisyys on läsnä tässä päivässä. Me kaikki muistamme asioita menneisyydestä. Mutta muistetaanko menneisyys kaikissa maissa samalla tavalla? Miten menneisyys luo rajoja ihmisten välille?

OPS 2016: historia

18. Прошлое, память и границы

В данной теме мы исследуем, как прошлое существует в настоящем. Мы все помним прошлые события, но помнят ли прошлое одинаковым образом во всех странах? Как может прошлое создавать границы между людьми?


Luonto ei tunne ihmisen asettamia valtiollisia rajoja. Siksi ympäristönsuojelussa, -hallinnassa ja hyödyntämisessä tulisi tehdä rajat ylittävää yhteistyötä.

19. Ihminen ja ympäristö

Aiheessa tarkastellaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Ihminen on tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Vuorovaikutussuhde voi olla erilainen eri maissa ja kulttuureissa. Miten tämä vaikuttaa ympäristön hoitoon ja suojeluun?

OPS 2016: BIOLOGIA, ELÄMÄNKATSOMUSTIETO, MAANTIETO, Ympäristöoppi, äidinkieli

20. Rajavyöhykkeet luonnon monimuotoisuuden lähteenä

Aiheessa tarkastellaan ympäristössä olevia rajoja. Miten luonnossa olevat rajat ovat syntyneet ja miksi luonnon rajavyöhykkeet ovat mielenkiintoisia tutkimuskohteita? Tekstissä tutustutaan muun muassa sukkession ja reunavaikutuksen käsitteisiin.

OPS 2016: BIOLOGIA, MAANTIETO, Ympäristöoppi

21. Vesistöt eivät tunne rajoja

Vesistöt eivät pysähdy valtioiden rajoille, vaan ne virtaavat ihmisten asettamien rajojen yli. Monet vesistöt, Itämeri niiden joukossa, sijaitsevat usean valtion alueella. Mitä tämä tarkoittaa vesien suojelun näkökulmasta? Aihe sisältää kiehtovan tutkimuksen vesiperhosista, joita oppilaat voivat kerätä ja tutkia omakätisesti.

OPS 2016: BIOLOGIA, MAANTIETO, YmpäristöoPpi

22. Luonnonvarat rajoja ylittämässä

Mitä ovat luonnonvarat? Luonnonvarat jakaantuvat epätasaisesti, ja siksi niillä käydään valtioiden välistä kauppaa. Mitä riskejä kauppaan sisältyy? Mitä jos luonnonvarat sijaitsevat useamman kuin yhden valtion alueella?

OPS 2016: BIOLOGIA,  MAANTIETO, Ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi 


Valmiita tutkimusaiheita itsenäiseen työskentelyyn sekä ohjeita ja perussanastoa tutkimisen tueksi.

> Tee tutkimus -osioon