Tutustu Tutki-tehtäviin

TUTKIPAINIKETäältä löydät kuvaukset kaikista RajatOn-materiaalin Tutki-tehtävistä.

Nämä tehtävät voi tehdä joko sellaisenaan tai jalostaa niistä tutkimusaiheita.

Mikä on raja

Miten rajat näkyvät kartoilla?

Tehtävässä tutkitaan, millaisia rajoja teema- ja maastokartoilla kuvataan, ja millä perusteella rajoja merkitään kartalle ja miten ne vaikuttavat käsityksiimme eri alueista.
Rajat lähiympäristössämme »

Miten luomme mielessämme rajoja lähiympäristöön?

Tässä tehtävässä tutkimaan omassa mielessä olevia rajoja ja sitä, miten rajat vaikuttavat liikkumiseen lähiympäristössä. Merkitään kartalle paikkoja omasta
lähiympäristöstä.; omia mielipaikkoja; paikkoja, jotka ovat epämieluisia tai
pelottavia; ja paikkoja, joissa haluaisit käydä.
Tehtävässä tutkitaan, millaisia rajoja teema- ja maastokartoilla kuvataan, ja millä perusteella rajoja merkitään kartalle ja miten ne vaikuttavat käsityksiimme eri alueista.
Rajat lähiympäristössämme »

Tutki sosiaalisia rajoja luokassa

Tehtävässä haastatellaan luokkatovereita ja selvitetään millaisiin ryhmiin he tuntevat kuuluvansa.
Rajoja on monenlaisia »

Selvitä, onko Suomella ’luonnollisia rajoja’

Rajoja on monenlaisia -tekstissä puhutaan luonnossa kulkevista rajoista, mutta mitä ovat ’luonnolliset’ tai ’luonnonmukaiset’ rajat? Lähde selivittämään niitä tässä tehtävässä.
Rajoja on monenlaisia »

Valtioiden rajat

Tutki Euroopassa vaikuttaneita suurvaltoja ja niiden rajoja

Tässä tehtävässä tutustutaan suurvallan käsitteeseen ja Euroopassa vallinneisiin suurvaltoihin (Rooma, Bysantti, Puola-Liettua, Ruotsi).
Muuttuvat rajat »

Tutki Neuvostoliiton hajoamista

Tässä tehtävässä tutustutaan Neuvostoliiton hajoamiseen Helsingin Sanomien artikkelin avulla ja haastatellaan sukulaisten muistoja tuosta ajasta.
Muuttuvat rajat »

Tutki suomalaisten pakkomuuttoa

Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä nuo ajanjaksot ovat olleet ja miksi suomalaiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan.
Pakkomuuttajat turvaa hakemassa »

Pakolaiskriisi tutkimuksen kohteena

Pakkomuuttajien määrä maailmassa on kasvanut jyrkästi 2010-luvulla, ja puhutaan jo ”pakolaiskriisistä”. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaista keskustelua käydään Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden roolista tässä kriisissä.
Pakkomuuttajat turvaa hakemassa »

Pakkomuuttajaryhmät Pakolainen-lehdessä

Tutkimuksessa tarkastellaan, mistä pakkomuuttajaryhmistä Pakolainen -lehdessä kirjoitettiin vuonna 2014 (tai myöhemmin) ja millä tavalla pakkomuuttajista ja heidän rajan ylityksistään kirjoitettiin.
Pakkomuuttajien suojelu »

Valtiottomat kansat mediassa

Tutkimuksessa tarkastellaan sanomalehtiä ja etsitään niistä juttuja valtiottomista kansoista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten paljon, mitä ja miten valtiottomista kansoista kirjoitetaan.
Kansat ilman valtiota »

Tuntematon tutuksi – valtiottoman kansan tapaustutkimus

Tehdään tapaustutkimus, jossa tutustutaan yhteen valtiottomaan kansaan. Oppilaat valitsevat mieleisensä valtiottoman kansan tutkittavaksi ja laativat tutkimuksesta raportin, esitelmän tai julisteen.
Kansat ilman valtiota »

Rikkomuksia rajoilla

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia rajarikkomuksia Suomen rajoilla tehdään. Tutkimusaineisto koostuu raja- ja merivartiostojen tiedotteista.
Rajoja turvaamassa »

Selville Schengenistä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista ajankohtaista keskustelua Schengenin sopimuksesta käydään.
Rajoja turvaamassa »

Rajat ylittävä vastuu

Tutkimuksessa tutustutaan ”yritysvastuun” käsitteeseen ja pohditaan, mitä yritysvastuu tarkoittaa kansainvälisessä, rajat ylittävässä kaupassa. Mitä asioita yritykset joutuvat ottamaan huomioon toimiessaan ulkomailla ja valtioiden rajoilla? Näitä kysymyksiä lähestytään paperiteollisuuden näkökulmasta.
Kauppaa yli rajojen »

Tilastojen tulkintaa: EU:n ja Suomen Venäjän kauppa

Venäjä on yksi EU:n ja Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Tutkimuksessa tarkastellaan EU:n ja Suomen Venäjän kauppaa tilastojen ja laadullisen aineiston avulla. Tehtävänä on tutkia, miten EU:n ja Suomen Venäjän kauppa on kehittynyt 2000-luvulla ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kaupan kehitykseen.
Kauppaa yli rajojen »

Rajat mielessämme

Oma maa mansikka, muu maa mustikka? Alueellisia mielikuvia tutkimassa.

Tutkimuksessa kerätään valmiille karttapohjille tietoa siitä, millaisia mielikuvia ihmisillä on maailman eri alueista ja maista.
Lasten ja nuorten maailmankuva »

Mentaalikarttoja maailmasta

Tutkimuksessa kerätään mentaalikarttoja omilta koulukavereilta, vanhemmilta tai muilta tuttavilta.
Lasten ja nuorten maailmankuva »

Mediamaisema ennen

Tehtävässä haastatellaan isovanhempia / vanhempia / muita valitsemianne henkilöitä ja selvitetään millainen on ollut heidän lapsuuden mediamaisema.
Media ja rajat »

Median välittämä maailmankuva

Tehtävässä tutkitaan uutisien välittämää maailmankuvaa.
Media ja rajat »

Kenen historiaa opimme?

Tehtävässä tutkitaan, mistä näkökulmista historiaa esitetään omassa historian oppikirjassa. Valitaan tarkasteluun yksi tai useampi oppikirjan kappale. Selvitetään, mitä tapahtumia niissä kuvataan ja kenen näkökulmasta.
Kansallinen historiankirjoitus rajoja luomassa »

Hetki historiankirjoituksen tutkijana

Tehtävässä on tehdään historiankirjoituksen tutkimusta ja vertaillaan kahta erilaista tapaa esittää historiaa. Pohditaan, mitä eroa näillä tavoilla on ja millaista tietoa niiden avulla saadaan historiasta.
Kansallinen historiankirjoitus rajoja luomassa »

Kansallisromanttisen taiteen rajoilla

Tehtävässä tutkitaan eri maiden kansallisromanttista taidetta. Pohditaan, miten taide toimi kansallisuusaatteiden tukena, ja oliko kansallisromanttinen taide puhtaasti kansallista.
Kansallinen historiankijoitus rajoja luomassa »

Millainen oli isovanhempiesi lapsuus?

Tässä tehtävässä haastatellaan isovanhempiaan tai muita iäkkäitä ihmisiä. Tutkitaan, millainen isovanhempien lapsuus oli ja verrataan isovanhempien muistoja omiin lapsuuden muistoihin. Tehtävän tarkoitus on auttaa ymmärtämään muistin valikoivuutta ja keskustelemaan muistiin vaikuttavista tekijöistä; miksi muistamme toisia tapahtumia paremmin kuin toisia.
Menneisyys, muisti ja rajat »

Sotakokemuksia rajan molemmin puolin

Tässä tehtävässä otetaan selvää, eroavatko ihmisten sotamuistot toisistaan, vaikka he olivat sodan aikana toistensa vastapuolia. Vaikuttaako henkilökohtaisiin ja perhettä koskeviin muistoihin se, että toinen osapuoli voitti ja toinen hävisi sodan?
Menneisyys, muisti ja rajat »

Rajat ja ympäristö

Eläinvaelluksia

Tutkitaan eläinvaelluksia uutisten avulla: Mitä eläinvaellukset kertovat eläimistä ja ihmisen asettamista valtioiden rajoista? Mitä ne kertovat ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta?
Ihminen ja ympäristö »

Ympäristön rajat kartalla

Tutkitaan kartta-aineistoista, millaisia rajoja ja rajavyöhykkeitä omasta lähiympäristöstä löytyy.
Rajavyöhykkeet luonnon monimuotoisuuden lähteenä »

Tutkitaan reunavaikutusta rajavyöhykkeellä

Tässä tehtävässä tutkitaan lähiympäristössä sijaitsevien ekosysteemien tai maankäyttömuotojen välisiä rajavyöhykkeitä: Miten ekosysteemien välinen reunavaikutus ilmenee tutkimusalueella?
Rajavyöhykkeet luonnon monimuotoisuuden lähteenä »

Maakiitäjäiset ja reunavaikutus

Tässä tehtävässä selvitetään, miten eliömäärä vaihtelee kahden eri ekosysteemin rajalla. Helpoiten seurattavia hyönteisiä ovat maakiitäjäiset, joita on olemassa hyvin erilaisia lajeja ja joiden metsä- ja avoimen maaston lajisto eroaa toisistaan.
Katso ohjeet tutkimuksen tekoon täältä (Biologian ainedidaktiikka).

Saalistus ja reunavaikutus

Tässä tehtävässä selvitetään, miten lintujen munien saalistuspaine vaihtelee suhteessa reunaan.
Katso ohjeet tutkimusten tekoon täältä (Biologian ainedidaktiikka).

Vesiperhonen kertoo veden puhtaudesta

Kaikkihan me tunnemme hämähäkit, joiden silkkilankaisiin pyyntiverkkoihin törmäämme metsissä ja rannoilla. Samoin kaikille tuttuja ovat kesäniityllä lentelevät perhoset. Mutta tiesitkö, että silkkilangasta kutovat verkkojaan myös eräät veden alla elävät hyönteistoukat ja että nämä toukat ovat perhosten sukulaisia, vesiperhosia. Vesiperhoset elävät pääosan elämästään toukkina veden alla. Näitä toukkia tutkimalla voidaan selvittää onko vesi puhdasta.
Vesistöt eivät tunne rajoja »

Mahdollisuuksien ja ongelmien padot

Tässä tehtävässä tehdään tutkimus omavalintaisesta padosta ja sen tuottamista mahdollisuuksista ja ongelmista.
Vesistöt eivät tunne rajoja »

Millä kotini lämpenee?

Tutkitaan, millä oma koti lämpenee. Tehtävässä haastatellaan huoltajia, ja selvitetään yhdessä heidän kanssaan oman kodin lämmitykseen ja luonnonvaroihin liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen tulokset esitetään oman kodin lämmitystä kuvaavana piirustuksena tai julisteena.
Luonnonvarat rajoja ylittämässä »

Luonnonvarat kaupan

Tehtävässä tehdään tapaustutkimus, jossa selvitetään yhden valtion luonnonvarakauppaa. Valitaan mieleinen valtio tutkittavaksi ja laaditaan tutkimuksesta esitelmä. Lopuksi saatuja tutkimustuloksia vertaillaan, ja pohditaan yhdessä luonnonvarakaupan hyviä ja huonoja puolia.
Luonnonvarat rajoja ylittämässä »

Luonnonvaroista energiaa

Tehtävässä tutkitaan, miten luonnonvaroja käytetään energian tuottamiseen. Selvitetään, mitä ongelmia luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyy ja ovatko ihmiset tietoisia ongelmista.
Luonnonvarat rajoja ylittämässä »

© RajatOn 2015

Mainokset