Tutkimussuunnitelma


Kun tutkija lähtee selvittämään ongelmaa tai haluaa vastauksia häntä kiinnostaviin kysymyksiin, hän laatii tutkimussuunnitelman. Suunnitelma auttaa häntä koko tutkimusprosessin ajan.

Tutkimukset lähtevät usein liikkeelle siitä, että tutkija on kiinnostunut tietystä aiheesta tai ongelmasta. Onkin erityisen tärkeää, että tutkimusaihe on tutkijasta kiinnostava. Älä suunnittele tutkimusta aiheesta, joka ei motivoi tai kiinnosta sinua riittävästi!

SUUNNITELMAN VAIHEET:

Vaihe 1. Aiheen valinta ja rajaus

Kiinnittää aihepiirin valinnassa huomiota siihen, että se on riittävän haastava ja kiinnostava juuri sinusta. Kirjoita ylös, mitä tiedät jo aiheesta ja mitä haluaisit tietää siitä.

Selaile aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja muita aineistoja, jos sinun on vaikea päättää mitä lähtisit selvittämään.

Kiinnitä huomiota siihen, että ehdit tekemään tutkimuksen aikataulun mukaan. Älä ota liian laajaa tai vaikeasti hallittavaa aihetta. Pyydä opettajalta apua aiheen rajaamisessa.

Vaihe 2. Tutkimuksen tavoitteiden / tutkimuskysymysten määrittäminen

Pyri kertomaan 1-2 virkkeellä mitä haluat selvittää tutkimuksessasi. Kirjoita virkkeet suunnitelmaasi. Nämä virkkeet muodostavat tutkimuksesi tavoitteen.

Aloita esimerkiksi näin: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää…
Muotoile tavoitteen lisäksi muutama kysymys, jotka auttavat sinua tavoitteen määrittelyssä.


Esimerkki:

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaisten ja venäläisten evakkokokemukset eroavat toisistaan.

Tutkimuskysymykset:
1) Millaisia evakkokokemuksia suomalaisilla on?
2) Millaisia evakkokokemuksia venäläisillä on?

Vaihe 3. Aineistonkeruun suunnittelu

Aineistonkeruun suunnittelu on tärkeä tehdä huolella. Kysy itseltäsi seuraavia asioita:

  • Millaisia aineistoja tarvitset löytääksesi vastauksen tutkimuskysymyksiisi?
  • Mistä saat aineistot?
  • Keräätkö aineistot itse vai onko aineistoa jo jossakin saatavilla (esim. tilastot, uutiset, kansallisarkisto)?

Suunnittele tarkkaan mitä aineistoja aiot kerätä, mistä saat ne, milloin aineistot kannattaa kerätä ja miten aiot suorittaa aineistonkeruun. Tutkimusaineisto voi olla määrällinen (kvantitatiivinen) tai laadullinen (kvalitatiivinen), tai molempia. Määrällinen aineisto on useimmiten numeerisessa muodossa ja se voi olla esimerkiksi tilasto. Laadullinen aineistoja ovat esimerkiksi tekstit, videot, kuvat tai haastattelut.

Aineistonkeruun suunnitteluun kuuluu myös mahdollisten kysely- tai haastattelulomakkeiden suunnittelu.

Kiinnitä huomiota myös siihen, millaisia ongelmia aineistojen keräämiseen saattaa liittyä. Ota selvää miten tutkimusaineistoa saa käyttää, säilyttää ja jakaa. Jos keräät aineistoa haastattelemalla, pidä erityistä huolta haastateltavien yksityisyydensuojasta.


Esimerkki:
Evakkokokemusten selvittämiseksi aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi:
1) Haastattelemalla evakoita (mikäli heitä on tavoitettavissa)
2) Käyttämällä verkosta löytyviä haastatteluja ja kirjoituksia

Omaan haastatteluun liittyviä haasteita:
Mistä löytää evakkoja, jotka haluavat jakaa kokemuksensa? Antavatko valitsemiesi henkilöiden vastaukset luotettavan kuvan evakkojen kokemuksista? Miten säilytät haastattelun vastauksia niin, että ne eivät joudu vääriin käsiin? Millaisia asioita voit kertoa tutkimuksessasi näistä henkilöistä ja heidän kokemuksista?

Valmiiseen aineistoon liittyiä haasteita:
Haastattelu on jo käyty, etkä voi kysyä haastateltavalta omia tai tarkentavia kysymyksiä. Aineistoa ei välttämättä löydy tai sitä ei ole tarpeeksi tutkimuksen teko varten. Aineisto on suojattu jatkokäytöltä.

Vaihe 4. Aineiston analysoinnin ja tulosten esittämisen suunnittelu

Tutkimusaineistosi määrittelee pitkälti sen, miten voit aineistoasi analysoida. Analysoinnilla tarkoitetaan sitä, millaisilla menetelmillä saat aineistostasi selville vastaukset tutkimuskysymyksiisi. Numeerista aineistoa analysoidaan laskemalla aineistosta tilasto-ohjelmilla (MS Excel, OO Calc, SPSS) tilastollisia tunnuslukuja (keskiarvo, keskihajonta, moodi, frekvenssi jne.). Numeerisen aineiston tulokset voidaan esittää esim. taulukkona, kaaviona tai tilastoteemakarttana (esim. paikkatieto). Mikäli käytät tulosten esittämiseen kuvia tai tilastoja jne., on tärkeää, että  kerrot lyhyesti myös sen, mitä ne merkitsevät tutkimuksesi kannalta. Pelkkä tilasto tai kuva ei riitä vastaukseksi, vaan sinun on osattava tulkita niitä!

Laadullista aineistoa voi analysoida mm. luokittelemalla vastauksia ja jäsentämällä aineistoa teemoihin. Laadullisen aineiston tuloksia voidaan myös esittää taulukkona, jos haluat esimerkiksi näyttää, millaisia poimintoja aineistosta on löydetty erilaisiin luokkiin. Yhtä hyvä tapa on kertoa tulokset kirjallisesti.


Esimerkki:
Evakkokertomuksia analysoidaan kirjoittamalla ylös evakkojen vastauksissa esiintyviä aiheita ja jakamalla aiheet:
1) teemoittain (mitä teemoja aineistosta nousee esille?)
2) suomalaisten ja venäläisten kokemuksiin (suomalaiset kokivat tällaista, venäläiset tällaista)
3) kokemukset jaetaan samanlaisiin ja erilaisiin kokemuksiin (suomalaisilla ja venäläisillä on tällaisia samanlaisia ja tällaisia erilaisia kokemuksia)

Tulokset esitetään niin, että esitellään aineistosta esiin nousseet teemat ja annetaan niistä esimerkkejä (otetaan suoria lainauksia evakkojen kertomuksista).

Vaihe 5. Tutkimuksen esittämisen suunnittelu

Tutkimustulokset voidaan esittää kirjallisesti laatimalla tutkimuksesta tutkimusraportti. Ne Tutkimuksesta voidaan laatia myös esitys tai posteri (MS PowerPoint, Prezi, Google Slides). Tutkimusraportista ja esityksestä on hyvä löytyä seuraavat asiat:

  • Mitä tutkit? Miksi halusit selvittää juuri tämän asian? Mitkä olivat tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset? (Tutkimuksen tausta ja tutkimuskysymykset)
  • Millaisia aineistoja ja menetelmiä käytit? Miten analysoit aineistosi? (Tutkimuksen aineistot ja menetelmät)
  • Mitä sait selville? (Tulokset, jotka ovat samalla vastauksia tutkimuskysymyksiisi)
  • Mihin tutkimustuloksiasi voidaan käyttää? Mitä pitäisi tutkia vielä lisää? Millaisia ongelmia tutkimukseesi ja tuloksiisi liittyy? (Pohdinta)
  • [Mitä opit aiheesta, tutkimuksen teosta ja itsestäsi tutkijana? (Reflektio)]

AINEISTOT:

Lisätietoa tutkimussuunnitelman laatimiseen:
Kvalitatiivisen tutkimuksen tekeminen – KvaliMOT
Tutkimussuunnitelma – KvaliMOTV

Tutkimusraporttipohja:
MS Word -tiedostona
Google Docs -tiedostona

Ohjeita posterin tekoon:
Posterin teko-ohjeita
Posterin tekeminen PowerPointilla

« Siirry Tee tutkimus -sivulle

Sivun alkuun ⇑

© RajatOn 2015Creative Commons -lisenssi

Mainokset